Regulamin Centrum Dietetyczne Karolina Kryszkiewicz

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Klienta Usługi polegającej na odbyciu wizyty za pośrednictwem Skype lub telefonu z użytkownikiem, wizyty stacjonarnej wraz z możliwością wykonania przez Usługodawcę planu żywieniowego na określony okres.
2.Sklep internetowy, działający pod www.centrumkryszkiewicz.pl, prowadzony jest przez Poradnię dietetyczną Karolina Kryszkiewicz, ul. Joliot- Curie 16/31, 02-646 Warszawa, NIP: 118-170-44-48 REGON: 611404629
3. Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem przed zamówieniem Usługi i akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§ 2
ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY, ROZPOCZĘCIE ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Zamówienie Usługi przez Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.centrumkryszkiewicz.pl, wybrania odpowiedniej daty oraz godziny zamawianej usługi, zaznaczenie potwierdzenia zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz uiszczenia płatności za usługę z wykorzystaniem systemu płatności online PayU.
2. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji aktualnych i prawdziwych danych co jest warunkiem wykonania usługi.
3. Korzystanie z usługi jest odpłatne. Ceny wariantów usług oraz ich opisy prezentowane są w zakładce „oferta” znajdującej się na stronie internetowej centrumkryszkiewicz.pl. Płatność za usługę użytkownik może wnieść za pośrednictwem systemu płatności online PayU.
4. Przyjęcie przez Usługodawcę zamówienia na usługę, następuje w momencie przesłania formularza rejestracji oraz potwierdzenia otrzymania wpłaty za usługę. Po przyjęciu zamówienia do użytkownika wysłana jest wiadomość email potwierdzająca zamawianą usługę.
5. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje w czasie wskazanym w Regulaminie

§ 3
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI
1.Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Użytkownika w sklepie wymagane jest  poprawne działanie sieci Internet, używanie  przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail oraz komunikatorze Skype.

§ 4
PRAWA, OBOWIĄZKI i ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
1. Usługodawca zobowiązuje się do wykonania usługi po złożeniu przez użytkownika zamówienia
2. W przypadku umówienia wizyty online lub stacjonarnej usługodawca zobowiązuje się do wykonania usługi w zamówionych przez klienta terminie. W przypadku zamówienia diety/jadłospisu online, Usługodawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w ciągu 7 dni roboczych od  nawiązania kontaktu email Usługodawcy z Użytkownikiem, co następuje w czasie do 3 dni od otrzymania płatności. Jadłospis dostarczany jest w formie mailowej na wskazany w zamówieniu adres email Użytkownika. Jeżeli w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia Usługodawca nie otrzyma odpowiedzi email do Użytkownika, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, a zwrot kosztów następuje zgodnie z zapisami Regulaminu.
3. Usługodawca oświadcza, że dane wprowadzone przez Klienta w formularzu, będą chronione przed ingerencją i dostępem z zewnątrz. Administratorem danym osobowych jest Centrum Dietetyczne Karolina Kryszkiewicz. Podawane przez Użytkownika informacje są przetwarzane w celach marketingowych oraz w celach umawiania wizyt, nie są udostępniane nigdzie na zewnątrz. Dane przetwarzane są przez podmiot The Camels NIP:PL7282663234 z siedzibą przy ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź. Dane są ponownie wykorzystane po zebraniu.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian, rozwoju i modyfikacji usług.
5. Usługodawca dołoży wszelkich starań by Usługa działała w sposób ciągły i niezakłócony. W przypadku przerwy w działaniu usługi usługodawca zamieści stosowną informację dotyczącą tego faktu na stronie internetowej.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku:
a) problematów z dostępem do sieci telekomunikacyjnej Użytkownika;
b) wadliwym działaniem lub brakiem działania oprogramowania firm trzecich zainstalowanego na komputerze Użytkownika;
c) Niewłaściwą konfiguracją urządzeń audio i wideo podłączonych do komputera użytkownika;
d) Wadami sprzętu komputerowego użytkownika;
e) Brakiem lub przerwami w dostępie do Internetu po stronie użytkownika;
f) Błędami lub brakami w danych wprowadzonych do formularza rejestracyjnego przez Użytkownika;
g)Innych okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w tym siły wyższe. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzyści, które użytkownik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Strony wyłączają stosowanie przepisów dotyczących rękojmi za wady fizyczne.

§ 5
PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA, REKLAMACJA, ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych w formularzu.
2. Użytkownik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za wybraną usługę.
3. Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy świadczenia konsultacji online lub stacjonarnej nie później niż 24 godziny przed umówionym terminem wizyty. W przypadku anulacji po tym terminie lub nie stawienia się na wizycie, prawo do odstąpienia od umowy i zwrot kosztów, nie obowiązują.
4. Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży diety/jadłospisu online w terminie najpóźniej w momencie nawiązania pierwszego kontaktu email Usługodawcy z Użytkownikiem (kontakt ten następuje do 3 dni od złożenia zamówienia). Po tym terminie Usługodawca przystępuje do realizacji usługi.
5. Zwrot opłaty za anulowaną zgodnie z Regulaminem, Usługę nastąpi w ciągu 14 dni od anulacji, na wskazane przez Użytkownika konto bankowe.
6. Użytkownik ma prawo do reklamacji Usługi w przypadku, gdy Usługa nie została zrealizowana z przyczyn leżących po stronie Użytkownika. Reklamację należy złożyć poprzez email na adres kontakt@centrumkryszkiewicz.pl

§ 6
PŁATNOŚCI
1. Za świadczenie Usługi na rzecz Klienta Usługodawcy należna jest jednorazowa opłata zgodna z Cennikiem usługi, który dostępny jest na stronie internetowej.
2. Opłata za zamówioną poprzez formularz rejestracyjny usługę realizowana jest za pomocą systemu płatności online PayU.